Czysta woda
  • Wprowadzimy regularne, częste badania jakości wody na sieci, a nie tylko na stacji uzdatniania wody.
  • Odbudujemy dobre relacje z wrocławskim MPWiK i będziemy negocjować zwiększenie dostaw.
  • Podniesiemy kompetencje kadry pracowniczej odpowiedzialnej za procesy uzdatniania wody jak i oczyszczania ścieków, co pozwoli na optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Przeprowadzimy inwentaryzację sieci oraz dokonamy niezbędnych napraw i przebudów.
  • Wprowadzimy regularne płukania sieci, o których będziemy informować wszystkich mieszkańców.
  • Zlecimy analizę w celu identyfikacji nowych ujęć wody oraz studium wykonalności w tym zakresie.
  • Wybudujemy zbiorniki wody czystej, aby w okresie wysokich rozbiorów nie brakowało ciśnienia i wody w kranach.
  • Postawimy sobie za cel parametry wody bezpiecznej do picia prosto z kranu, a nie tylko spełniania granicy minimalnej parametrów określonych przepisami.
  • Na podstawie studium wykonalności opracowanego na potrzeby skanalizowania całej gminy Siechnice przedstawimy plan rozwoju sieci kanalizacyjnej lub budowy lokalnych oczyszczalni ścieków.

Poznaj cały
nasz program dla Gminy!